کارشناسی ارشد مدیریت 91 (مدیران آینده)

وبلاگ داوطلبان،علاقمندان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت

 

فهرست کامل منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

 

 

 

 

·          ریاضی

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

 

1- مجموعه ها

2- آنالیز ترکیبی

3- بسط دو جمله ای

4- تابع

5- حد و پیوستگی

6- مشتق و کاربرد آن

7- انتگرال

8- ماتریس

9- توابع چند متغیره

10- کاربرد ریاضی

11- بردار

12- معادلات دیفرانسیل

( 1- 1 - 0 - 1 )

( 1- 0 - 1 - 1 )

( 1 - 1 - 0 - 1 )

( 3 - 2 - 4 - 3 )

( 2 - 4 - 3 - 3 )

( 0 - 1 - 5 - 1 )

( 3 - 2 - 4 - 3 )

( 5 - 4 - 3 - 3 )

( 2 - 8 - 4 - 5 )

( 2 - 1 - 1 - 4 )

( 0 - 0 - 0 - 0 )

( 0 - 0 - 0 - 0 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          آمار

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

۱- تعاریف و توزیع فراوانی

2- شاخصهای مرکزی

3- شاخص های پراکندگی،

    کشیدگی، چولگی

4- آنالیز ترکیبی

5- حساب احتمالات

6- متغیرهای تصادفی

7- توزیع های احتمال

8- توزیع های نمونه گیری

9- آزمون فرض

10- رگرسیون خطی ساده،

       و ضریب همبستگی

11- برآورد فاصله ای

12- برآورد نقطه ای

 

( 3 - 2 - 1 - 1 )

( 4 - 0 - 4 - 2 )

( 1 - 1 - 3 - 2 )

 

( 1 - 0 - 0 - 1 )

( 0 - 2 - 2 - 1 )

( 1 - 3 - 3 - 1 )

( 2 - 1 - 1 - 4 )

( 1 - 1 - 0 - 3 )

( 1 - 2-  1 - 0 )

( 1 - 3 - 1 - 1 )

 

( 0 - 0 - 0 - 0 )

( 0 - 0 - 0 - 0 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          اقتصاد خرد

 (اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

1- عرضه،تقاضا،تعادل

2- کشش

3- رفتار مصرف کننده

4- رفتار تولید کننده

5- هزینه

6- بازار رقابت کامل

7- بازار انحصار کامل

 

( 1 - 1 - 1 - 1 )

( 2 - 3 - 3 - 2 )

( 4 - 2 - 3 - 3 )

( 2 - 3 - 3 - 4 )

( 3 - 3 - 2 - 2 )

( 2 - 1 - 2 - 1 )

( 1 - 2 - 1 - 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          اقتصاد کلان

1- شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

2- حسابداری ملی، شاخص قیمتها

3- درآمد ملی، تعادل، سیاست مالی

4- بازار پول، سیاستهای پولی

5 - IS-LM

6- تئوری های سرمایه گذاری

    و مصرف

7- تورم، بیکاری، فیلیپس

8- متفرقه (تراز بازرگانی)

 

( 1 - 0 - 1 - 0 )

( 1 - 1 - 2 - 1 )

( 5 - 5 - 3 - 8 )

( 3 - 2 - 3 - 2 )

( 2 - 4 - 2 - 0 )

( 0 - 1 - 3 - 1 )

 

( 3 - 2 - 1 - 2 )

( 0 - 0 - 0 - 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          پژوهش عملیاتی

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

1- کلیات

2- مدل برنامه ریزی خطی

3- روش ترسیمی

4- روش سیمپلکس

5- روش ثانویه

6- شکل ماتریسی مدل

    برنامه ریزی

7- تحلیل حساسیت و

    برنامه ریزی پارامتری

8- حمل و نقل

9- تخصیص

10- شبکه ها

11- برنامه ریزی خطی با

      عدد صحیح              

12- برنامه ریزی خطی با

      صفر و یک

13- برنامه ریزی پویا

14- برنامه ریزی غیرخطی

 

( 0 - 0 - 0 - 0 )

( 3 - 1 - 1 - 3 )

( 2 - 2 - 2 - 2 )

( 5 - 6 - 4 - 2 )

( 5 - 3 - 5 - 5 )

( 2 - 3 - 1 - 1 )

 

( 6 - 5 - 5 - 6 )

 

 

( 3 - 3 - 3 - 3 )

( 0 - 1 - 1 - 1 )

( 1 - 0 - 2 - 1 )

( 0 - 2 - 3 - 2 )

 

( 2 - 2 - 1 - 1 )

 

( 0 - 1 - 1 - 1 )

( 1 - 1 - 1 - 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          مالیه و بودجه

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84 می باشند)

1- مفاهیم کلی

2- درآمدهای مالیاتی دولتها

3- درآمدها غیرمالیاتی دولتها

4- هزینه های عمومی دولتها

5- کسری بودجه

6- دولتها و توزیع درآمد

7- سیاستگذاری پولی مالی

8- تعاریف و کلیات بودجه

9- اصول بودجه

10- تنظیم و پیشنهاد بودجه

11- تصویب بودجه

12- اجرای بودجه

13- نظارت بر بودجه

14- طبقه بندی بودجه ای

15- پیش بینی درآمدها و

      هزینه ها 

 

( 4 - 3 - 2 )

( 5 - 8 - 6 )

( 1 - 0 - 1 )

( 2 - 1 - 1 )

( 3 - 0 - 3 )

( 0 - 0 - 2 )

( 1 - 3 - 3 )

( 4 - 2 - 3 )

( 4 - 2 - 3 )

( 4 - 2 - 1 )

( 0 - 1 - 0 )

( 1 - 1 - 2 )

( 2 - 1 - 2 )

( 0 - 5 - 1 )

( 1 - 2 - 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          کاربرد کامپیوتر

(تعداد سوالات مربوط به سال 85 می باشد)

 

1- مبانی کامپیوتر

2- Word

3- Excel

4- Access

5- PowerPoint

6- Outlook

7- Internet

 

( 6 )

( 4 )

( 8 )

( 3 )

( 2 )

( 2 )

( 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          مدیریت تولید

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

1- مفاهیم نوین در مدیریت تولید و عملیات

2- هزینه ها و نقطه سر به سر

3- طراحی محصولات و خدمات

4- پیش بینی تقاضا

5- برنامه ریزی ظرفیت

6- برنامه ریزی سیستم های کارگاهی

7- طراحی کارخانه

8- کارسنجی و روش سنجی

9- برنامه ریزی جامع

10- کنترل موجودی

11- برنامه ریزی مواد مورد نیاز

12- مدیریت پروژه

13- کنترل کیفیت

14- نگهداری و تعمیرات سیستم

15- متفرقه

( 6 - 6 - 2 - 3 )

( 1 - 1 - 2 - 0 )

( 1 - 0 - 0 - 1 )

( 4 - 3 - 3 - 2 )

( 1 - 5 - 2 - 2 )

( 3 - 1 - 0 - 1 )

( 2 - 2 - 7 - 3 )

( 4 - 2 - 3 - 5 )

( 1 - 0 - 0 - 2 )

( 1 - 4 - 2 - 3 )

( 2 - 1 - 1 - 2 )

( 2 - 2 - 0 - 1 )

( 2 - 1 - 2 - 3 )

( 0 - 2 - 2 - 2 )

( 0 - 0 - 4 - 0 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

·          مدیریت بازاریابی

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

1- پایه های نظری بازاریابی

2- برنامه ریزی استراتژیک

3- تحقیقات بازاریابی

4- رفتار مصرف کننده

5- بخش بندی بازار

6- مدیریت محصول

7- قیمت گذاری

8- مدیریت توزیع

9- ارتباطات بازاریابی یکپارچه

10- بازاریابی بین الملل

11- پیش بینی تقاضا و تخمین فروش

12- مباحث نو در بازاریابی

13- متفرقه

 

( 5 - 1 - 5 - 6 )

( 2 - 3 - 3 - 3 )

( 2 - 1 - 1 - 3 )

( 2 - 3 - 2 - 1 )

( 1- 3 - 3 - 3 )

( 9 - 1 - 2 - 5 )

( 2 - 1 - 3 - 2 )

( 1 - 5 - 3 - 1 )

( 2 - 5 - 2 - 1 )

( 4 - 3 - 2 - 3 )

( 0 - 0 - 1 - 1 )

( 0 - 2 - 0 - 0 )

( 0 - 2 - 3 - 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          مدیریت مالی

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 82- 83- 84- 85 می باشند)

 

1- کلیات

2- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3- برنامه ریزی سود، تحلیل اهرم ها

4- بودجه بندی مالی

5- سیاست سرمایه در گردش

6- بودجه بندی سرمایه

7- بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

8- ارزش شرکت

9- هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

10- تقسیم سود

 

( 1 - 1 - 1 - 2 )

( 2 - 1 - 3 - 4 )

( 2 - 6 - 5 - 4 )

( 0 - 0 - 1 - 1 )

( 2 - 1 - 1 - 2 )

( 7 - 9 - 8 - 3 )

( 4 - 2 - 4 - 7 )

( 8 - 6 - 2 - 3 )

( 1 - 5 - 4 - 2 )

( 3 - 0 - 0 - 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          حسابداری دولتی

(اعداد به ترتیب مربوط به سال های 83- 84 می باشند)

 

1- خصوصیات سازمانهای دولتی

2- مبانی نظری حسابداری و

    گزارش گری مالی دولتی

3- حسابداری بودجه ای

4- حسابداری عملیات خزانه داری

5- انجام هزینه و وصول درآمدها

6- حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

7- حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

8- حساب مستقل وجوه اعتبارات تملک

     دارایی های سرمایه ای

9- گزارشگری مالی

( 3 - 4 )

( 8 - 5 )

 

( 2 - 4 )

( 2 - 2 )

( 2 - 2 )

( 5 - 7 )

( 3 - 2 )

( 3 - 3 )

 

( 2 - 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

·          تئوری های مدیریت

تمام سرفصل های موجود در کتاب های ذکر شده به عنوان منبع، از اهمیت بالایی برخوردارند.

اما مهمترین سرفصل های تئوری های مدیریت با ذکر تعداد متوسط سوالات در هر سال عبارتند از:

 

 

1- سازماندهی

2- سیر تحولات نظریه های مدیریت

3- هدایت و رهبری

4- برنامه ریزی

5- انگیزش

6- تعاریف و مفاهیم مدیریت و سازمان

7- طراحی شغل

8- برنامه ریزی نیروی انسانی

9- آموزش

10- روش های ارزیابی مشاغل

11- خلاقیت

12- ارتباطات

13- کنترل

14- تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته

15- ارزشیابی عملکرد

 

7 سوال

6 سوال

4 سوال

3 سوال

2 تا 3 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

1 تا 2 سوال

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ مهر۱۳۸۶ساعت   توسط صمدی  |